Algemene voorwaarden

Het inwonerspanel Doetinchem Spreekt wordt in opdracht van gemeente Doetinchem beheerd door het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem.

Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid stap voor stap beschreven. Door u te registeren gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: In het kort

1.1 Het panel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.

1.2 U kunt lid worden van het panel wanneer u ouder bent dan 16 jaar en u woont, werkt en/of recreëert in de gemeente Doetinchem.

1.3 Meld u alleen aan als u daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

Artikel 2: Wet- en regelgeving

2.1 Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de MOA. Met het Fair Data Keurmerk tonen wij aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

2.2 Moventem voldoet bij de uitvoering van haar activiteiten tevens aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaal wetenschappelijk onderzoek, van de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR).

2.3 Het inwonerspanel wordt beheerd conform de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde codes, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwijzen u graag naar onze Privacyverklaring, waarin staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Artikel 3: Registreren/ Lid worden

3.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld. Indien geconstateerd wordt dat u een onjuiste of valse aanmelding(en) doet, dan wordt uw account gedeactiveerd.

3.2 Alle gegevens die aan u worden gevraagd moeten worden ingevuld.

3.3 Als de gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander woonadres). U kunt uw persoonsgegevens zelf wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina.

3.4 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon. Indien meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, wordt gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, kunnen wij de accounts blokkeren.

3.5 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 5 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce), dan worden geen mails meer naar u gestuurd en dient u eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens u weer kunt inloggen.

Artikel 4: Andere personen lid maken

4.1 Ieder lid heeft een eigen unieke link waarmee ze anderen lid kunnen maken van het panel.

4.2 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang.

4.3 Personen mogen niet beloond worden voor het aanmelden. Onder belonen wordt verstaan het geven van credits, geld etc..

4.4 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account zelf te bevestigen.

4.5 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen.

4.6 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het panel leest, terwijl u deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt uw lidmaatschap beëindigd.

4.7 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.

Artikel 5: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

5.1 Door u te registreren geeft u toestemming e-mails van het panel te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot maximaal 5 mails per maand.

5.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.

5.3 De vragenlijsten blijven doorgaans drie weken geldig.

Artikel 6: Het verzamelen van persoonsgegevens

6.1 Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het…:

… versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken of bijeenkomsten;

… beantwoorden van vragen, voor bevestigingen en wanneer u zich als lid uitschrijft;

… informeren over ontwikkelingen omtrent Doetinchem Spreekt;

… toesturen van resultaten.

6.2 Uw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting gemeente Doetinchem, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.3 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het panel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser uiteraard zo instellen dat u tijdens het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt.

Artikel 7: Beëindiging

7.1 U kunt u op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het panel door in te loggen en u uit te schrijven. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt gevraagd om uw uitschrijving te bevestigen. Wanneer u deze bevestigt, bent u definitief uitgeschreven als panellid. Uw gegevens worden verwijderd.

7.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd met deze voorwaarden handelt, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het panel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het panel, dan is Moventem gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account te annuleren.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Moventem is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u altijd aan op deze webpagina. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit panel en deze algemene voorwaarden.

8.2 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dient u zichzelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

8.3 Gemeente Doetinchem en Moventem kunnen te allen tijde het panel wijzigen en behouden zich het recht voor (tussentijds) te stoppen met de panelactiviteiten.

Artikel 9: Slot

9.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt uw account verwijderd. Indien noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt uw toegang tot het panel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.

9.2 Ondanks alle zorgvuldigheid die gemeente Doetinchem en Moventem besteed hebben aan het panel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken via het contactformulier van deze website. Als lid kunt u geen aanspraak maken op de eventueel door het panel gemaakte fouten.

9.3 Gemeente Doetinchem en Moventem kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel.